2011.05.27.

Erdély

 

A Magyar Történelmi Társulat szerkesztése alapján

Kráter Műhely Egyesület, 2011

Vándorlok Magyarország / Dicső térségein / S testvére, a szép Erdély / Regényes bércein.” (Petőfi Sándor: Ez már aztán az élet!)
Engedni az ellentmondásokat és bízni abban, hogy kiegyenlítik egymást; vállalni a kiegyenlítés eredőjét, és rábízni az élet kockázatát: ez a transzszilvanizmus gyökere.” (Ravasz László - idézet a kötetből).

Ez a gyönyörű album az eredeti megjelenésekor arról szólt, mit jelentett Erdély Magyarországnak. Ez kétségkívül nélkülözhetetlen része hon- és önismeretünknek, ám a mai olvasása közben legalább annyira fontos azon is gondolkodnunk, mit jelenthet számunkra Erdély a jövőben. Közös uniós tagságunk nagy pozitívuma, hogy az EU „szabad a pálya” alapelve megnyitotta a lehetőségeket, hogy a magyar gazdaság kiépítse ott a maga erős állásait, s kiaknázza az ott élő magyarság kínálta előnyöket - amint azt már példa értékkel teszi is több honi cégünk. Akik pedig erre törekszenek, azok számára az Erdéllyel közös múltunk és kultúránk ismerete a gazdasági terjeszkedés hatékony megvalósításához nélkülözhetetlen helyismeret különösen fontos részét alkotja.

Erdély valóban kitörölhetetlenül ott él a magyar történelemben és kultúrában. Múltunk örökségének kincsestárát igen jelentős hányadban erdélyieknek köszönhetjük. E kötet eredeti kiadásának elkészítését hajdan az a remény hajtotta, hogy talán elérhető Erdély - akkori kifejezéssel - visszatérése, továbbá az a naiv hit, hogy ebben számíthatnak az érvek, a felsorakoztatott tények. Természetesen nem számítottak, viszont megszületett ez a kiemelkedő szellemi értékű összeállítás, amely a tudományos vizsgálódások eredményeivel ad sokoldalú, részletekben gazdag és alapos képet arról, milyen volt hajdan a legendák csodálatos, gazdag földje, a magyarság tündérkertje, Erdélyország. Méltassuk külön is a gazdag, szép, történelmi dokumentáció értékű képanyagát.
A mostani, értékmentő kiadás Előhangja kiemeli: „ez a hét évtizede világra jött munka olyan igazságokat mond ki, amelyek mind a mai napig nem veszítettek semmit az aktualitásukból.” Amint mondja: „minden olyan mű fontos és üdvözlendő, amely világosságot nyújt a magyar múlt homályában, nyilvánosságra hozza a valós történelmi igazságokat. Ez a kötet pontosan ilyen munka.” S tudjuk, hány évtizedig volt nálunk nacionalizmusok és internacionalizmusok okán Erdély tabu téma, így még értékesebb a tudás, amelyet e kötet kínál.

Az eredeti, a Magyar Történelmi Társulat nevét viselő, 1940 augusztusi kiadás előszava így szól annak tartalmáról és rendeltetéséről: „A tudósok, akik ezt a könyvet írásaikkal megtisztelték, nem értenek a propagandához. Időszerű nagy nemzeti célok és törekvések érdekében sem hajlandók ferdítésre vagy szépítésre. Tudományos hitelükre gonddal figyelmezve mondják ki kendőzés nélkül az igazságot, legyen az kedvező, avagy lesújtó magyar népünkre, mert meggyőződésük, hogy az igazság ismerete a nemzetnek csak javára, a népnek csak okulására vezethet, a hazugság és ferdítés mindkettőt lealázza.” (Az utóbbi tökéletesen igaz. Ami pedig a szerzők tökéletes pártatlanságát illeti, erről mindegyikünk megalkothatja a saját véleményét, figyelembe véve azt is, hogy a könyv rendkívül kényes, fájó témáról rendkívül kényes helyzetben született. Tény, hogy szinte kivétel nélkül neves tudósok, sajnálatos tény, hogy némelyikük nevén csúf politikai árnyék sötétlik.) Az Előszó további része viszont arra a bizalomra indít, hogy a kötet anyaga szakmailag hiteles. „Az itt következő tanulmányok sorozata rövid foglalata a szerzők hosszú esztendők részletes kutatása során elért és nagyobb munkákban, kisebb értekezésekben közrebocsátott tudományos eredményeinek. Az írók és tervezők (a szakmai tárgyalások fontos elemei, eszközei a hozzájuk kapcsolódó, gyakran speciális térképek - OP) nemcsak tudományos tekintélyükkel szavatolnak minden szóért és minden vonásért, amit itt közreadtak, hanem bármikor készek mindennek részletes, adatszerű bizonyítására is.”

A kötet részei és egyben fő témakörei: * A Kárpát-medence egysége * Erdély népei * A magyar Erdély - a fejezetei közt: Erdély önálló állami élete; Erdély alkotmánya (A fejezet szerzője, a nagynevű jog- és gazdaságtörténész Eckhart Ferenc az alkotmány kifejezést itt nem a mai jelentéstartalmával használja, sokkal inkább egy jogi-berendezkedési történelmi áttekintés címszavaként - OP); Erdély gazdasági élete; Erdélyi népélet * Művészet, irodalom, tudomány - a fejezetei közt: A felsőbb oktatás Erdélyben 1541-1918 * Erdély a román uralom alatt.


Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA