A Magyar Tartalomipari Szövetség Alapszabálya

 

1. fejezet: A szervezet jogállása

1./ A szervezet neve: Magyar Tartalomipari Szövetség  (továbbiakban: Szövetség). Rövidített név: MATISZ

 

Angol név: Hungarian Association of Content Industry

 

Tartalomipar (content industry): az információs tartalom előállítása, terjesztése és az ehhez szükséges infrastruktúra

 

A Magyar Adatbázisforgalmazók Szövetsége 2001. november 14-ei közgyűlési határozata alapján tevékenységi körét kibővítve Magyar Tartalomipari Szövetség néven, az alábbi alapszabály szerint folytatja tevékenységét.

2./ A Szövetség független szakmai testület.

3./ A Szövetség jogi személy. 1991. évben a Fővárosi Bíróság által a 3859 számon bejegyzett országos társadalmi szervezetként alakult.

4./ Szövetség székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13.

 

Telefon:

213-5089

 

Fax:

375-9722

 

E-mail:

info@matisz.hu

 

Internet:

http://www.matisz.hu , http://www.tartalomipar.hu és http://www.contentindustry.hu

 

2. fejezet: A Szövetség célja

 • Az információs tartalomfejlesztés, a forgalmazás és az ezen tevékenységekkel kapcsolatos infrastruktúra területén működő tagok számára ellátja a szakterület érdekképviseleti feladatait, az ágazati társadalmi párbeszéd keretében mint munkáltatói képviselet vesz részt, melyhez információs rendszert alakít ki, és a szükséges kommunikációs kapcsolatokat fenntartja, fejleszti;
 • Összehangolt fellépést kezdeményez, koordinál és szervez mindazon kérdésekben, amelyek a szakterület és a tagok érdekeinek érvényre juttatása körében bármely téren felmerülnek;
 • A szabad információáramlás, a tartalomipari-piacépítés és az információk hatékonyabb társadalmi hasznosításának támogatása;
 • A tartalomipar nemzetközi gazdasági és kutatás-fejlesztési kapcsolatainak fejlesztése;
 • A tartalomiparral kapcsolatos jogalkotás, szabályzás, az új eljárások bevezetése területén a társadalmi fejlődés és tagszervezetei érdekei összhangjának elősegítése;
 • Ügyel a szakmára jellemző szakmai, etikai normák betartására és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő magatartással szemben;
 • Oktatási, képzési és rendezvényszervezési tevékenység a fenti célkitűzések elérése érdekében.

 

3. fejezet: A Szövetség feladatköre

Az információs tartalom előállításával-fejlesztésével, terjesztésével, forgalmazásával és az ehhez szükséges infrastruktúrával foglalkozó szervezetek érdekképviselete

1./ Az érdekképviselet keretében:

 

1.1. Kezdeményezi, koordinálja, szervezi a tagok összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, amelyek a szakterület jó hírneve és a tagok érdekeinek érvényre juttatása körében bármely téren felmerül.

 

1.2. Tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a tagokat érintő jogi, gazdasági és etikai döntések és szabályozók tervezeteivel kapcsolatban. Állásfoglalásairól a kormányzati és az érdekelt politikai, társadalmi, szakmai szervezeteket tájékoztatja.

 

1.3. Figyelemmel kíséri a tagokra vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését és az illetékes politikai, társadalmi, szakmai szervezeteknél kezdeményezi a tagok tevékenységét korlátozó szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását.

 

1.4.  Az információs tartalmakkal kapcsolatos, szellemi tulajdonra vonatkozó jogok védelmét, illetve –megfelelő igény esetén- az ilyen jogok közös kezelését biztosító társadalmi szervezetet, egyesületet támogat, alapít, vagy ilyen szervezetekhez tagként, vagy támogatóként csatlakozik, továbbá ilyen szervezetek munkájában részt vesz.


1.5 Közreműködik az informatikai, távközlési szak-, felnőtt-, és felsőfokú képzés és gyakorlati oktatás szervezésében és fejlesztésében.

2./ Az érdekegyeztetés keretében:

 

2.1. A tagok szakmai feladatkörét érintő általános feltételek, ajánlások és útmutatók közreadásával segíti azok tevékenységét.

 

2.2. Információs és egyéb kapcsolatokat, együttműködést épít ki és tart fenn mindazon kormányzati, politikai társadalmi és szakmai szervezetekkel, valamint érdekcsoportokkal, ahol a tagok érdekeinek érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé teszi.

 

2.3. Kidolgozza a szakmára jellemző szakmai, etikai normákat, ügyel ezek betartására és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő magatartással szemben. Ezzel összefüggésben szakmai etikai bizottságot működtethet, amely a más szakszövetségi, illetve regionális kamarai etikai bizottságokkal munkamegosztásban tevékenykedik.


2.4. Közreműködik az informatikai, távközlési szak-, felnőtt-, és felsőfokú képzés és gyakorlati oktatás szervezésében és fejlesztésében.

3./ Szakmai kapcsolattartás keretében:

 

3.1. A szakterületet érintő kérdésekben kapcsolatot tart az illetékes minisztériumokkal, az Országgyűlés szakbizottságaival, szakmai és egyéb társadalmi szervezetekkel.

 

3.2. A Szövetség nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélyítése érdekében:

 • Segítséget nyújt tagjainak nemzetközi munkájukban való részvételhez, kapcsolataik fejlesztéséhez. Rendezvények szervezésével, szakmai delegációk küldésével és fogadásával hozzájárul a tagok tartalomipari tevékenységének fejlesztéséhez,
 • Kapcsolatot tart bel- és külföldi szakszövetségekkel,
 • Nemzetközi szövetségekben és fórumokon képviseli a tartalomipar területén tevékenykedő tagokat,
 • A Szövetség célkitűzéseiben érintett különböző szakmai vegyes bizottságok munkájában közreműködik.

4./ Egyéb feladatai keretében, többek között:

 

4.1. Szükség szerint tájékoztatja tagjait a távlati és idoszerű tartalomipari fejlesztési célokról, gazdaságpolitikai elgondolásokról, közvetíti az illetékes szervekhez tagjai szakmai állásfoglalásait.

 

4.2. Tájékoztatást nyújt tagjainak a tartalomipart érintő hazai és külföldi változásokról.

 

4.3. A Szövetség tagjainak szakmai képzését, továbbképzését kezdeményezi, szervezi.

 

4.4. Közös szakmai - marketing promóciós tevékenységet fejt ki;

 

4.5 saját Internet honlapot működtet a publikus információk közzététele és a nyílt szakmai kommunikáció segítése, katalizálása céljából;

 

4.6. Interneten Hírlevelet ad ki ill. szerkeszt elsosorban tagszervezetei számára;

 

4.7. Tagszervezeteinek érdekeit figyelembe véve számukra, szoftver, hardver, oktatási anyag, egyéb eszközbeszerzési és értékesítési, magán-munkaközvetítői tevékenységet, inkubációs, minősítési és képzési szolgáltatásokat lát el.

 

4. fejezet: A Szövetség tagsága

1./ A tagok jogállása: rendes tag, pártoló tag.

2./ A tagok belépése önkéntes alapon történik.

3./ A Szövetség rendes tagja
lehet bármely, a tartalomipar területén működő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely (aki) tevékenységét belföldi székhellyel végzi, a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja és a tagdíj fizetését vállalja.

4./ A tagsági viszony a nyilatkozatnak a Szövetség elnöksége által történt elfogadásával kezdődik.

5./ A rendes tagok éves tagdíjat, a pártoló tagok tevékenységi hozzájárulást fizetnek. A tagdíjat a tagoknak évente egyszer, legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig kell kiegyenlíteni. A befizetett tagdíj semmilyen jogcímen nem követelhető vissza.

6./ A tagnak kilépési szándékát legalább 6 hónappal a naptári év vége előtt az elnökséghez írásban kell bejelentenie. A tagsági viszony a naptári év utolsó napjával szűnik meg. Megszűnik a tagság akkor is, ha a tag meghal vagy működése megszűnik. A tagság megszűnésének idopontja ebben az esetben a tag megszűnésének időpontja.

Ha a tag - felhívás ellenére - nem teljesíti az Alapszabályban vállalt kötelezettségeit, az Elnökség jogosult a tagot a Szövetség soraiból törölni. A tag kizárására javaslatot tehet az Etikai Bizottság, az Elnökség, valamint a sérelmet elszenvedő tag. A kizárt tag a kizárására vonatkozó Elnökségi határozat felülvizsgálását kérheti a Közgyűléstől. A kérelem nem halasztó hatályú.

 

5. fejezet: A Szövetség tagjainak jogai és kötelezettségei

1./ A Szövetség tagjainak jogában áll személyesen vagy felhatalmazott képviselője útján:

 

1.1. A Szövetség Közgyűlésén részt venni és szavazni és a Szövetség testületeiben tisztséget vállalni.

 

1.2. A Szövetség Elnökségét javaslatokkal, kezdeményezésekkel megkeresni.

 

1.3. Közgyűlési ülésekre előterjesztett javaslatok megvitatásában, a határozatok és ajánlások meghozatalában szavazati joggal részt venni.

 

1.4. A tisztségviselők funkcióból való visszahívását kezdeményezni.

 

1.5. A Szövetség szolgáltatásait igénybe venni.

 

1.6. Szövetségi tagságát a tag fejléces ügyiratain feltüntetni.

 

1.7. A Szövetség célját támogatni és munkájában részt venni.

 

1.8. A Szövetség Alapszabályát és a közgyűlés Szövetség működésére vonatkozó határozatait betartani, és ajánlásait figyelembe venni.

 

1.9. A Szövetség által meghatározott etikai normákat betartani.

 

1.10. Az éves tagdíjat/tevékenységi hozzájárulást befizetni.

 

6. fejezet: A Szövetség vezető szervei

 • Közgyűlés
 • Elnökség (19 fő, Elnök, 3 Alelnök, Ügyvezető Elnök, 14 fő Elnökségi tag)
 • Ügyvezető Elnökség (7 fő)
 • Ügyvezető Elnök
 • Ellenőrző Bizottság (3 fő)
 • Etikai Bizottság (3 fő)

1./ A Közgyűlés:

 

1.1. A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlést évente legalább egyszer, illetve szükség szerint kell összehívni. Tisztújító Közgyűlést négyévente kell tartani.


1.2. A tagoknak a Közgyűlésre szóló meghívót, valamint egyidejűleg a napirendet a Közgyűlés előtt legalább 14 nappal írásban kell megkapniuk.


1.3. A Közgyűlés az írásban megküldött napirendeken túl, új napirendi pontot - a jelenlévők szavazata alapján - felvehet, azonban érvényes döntés csak a távollévők írásbeli szavazatának figyelembevételével történhet.


1.4. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

1.4.1. A Szövetség Alapszabályának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, a Szövetség programjának jóváhagyása és módosítása.
1.4.2. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadása, a következő évi munkaterv és költségvetés jóváhagyása, amelynek része a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló, illetve terv.
1.4.3. Az Etikai Kódex kidolgozására és annak módosítására vonatkozó javaslatok elfogadása.
1.4.4. A Szövetség Elnökségének, testületeinek és azok tisztségviselőinek megválasztása és felmentése.
1.4.5. Az éves tagdíj/tevékenységi hozzájárulás mértékének meghatározása.
1.4.6. Minden olyan feladat, amelynek megtárgyalását a Szövetség Elnöksége a Közgyűlés elé utal.
1.4.7. Pártoló tagokkal kötendő megállapodások jóváhagyása.
1.4.8. Döntés a Szövetség és más társadalmi szervezettel történő egyesülésről, szétválásról, együttműködésekrol, a Szövetség megszűnésérol és vagyonfelosztásáról.
1.4.9. Döntés a tag kizárásáról hozott határozat felülvizsgálatáról.

 


1.5. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább a fele jelen van. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Szövetség Elnökének- távollétében a levezető Elnök- szavazata dönt.
Az Ügyvezető Elnök megbízásához és a megbízatása visszavonására vonatkozó döntéshez kétharmados szótöbbség szükséges.
A tagok kizárása kérdésében a Közgyűlés legalább kétharmados szótöbbséggel határoz.
A Szövetség Alapszabályának, annak módosításának és az éves tagdíj mértékének jóváhagyásához, megszűnése kimondásához kétharmados többség szükséges.
Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést változatlan napirenddel a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek kell nyilvánítani.
A megismételt és az eredeti Közgyűlés idopontja között minimum 1 órának kell eltelnie.


1.6. A rendkívüli Közgyűlés összehívásához legalább a tagok 10%-ának írásbeli javaslata szükséges. A rendkívüli Közgyűlést a javaslatnak az elnökséghez történő beérkezéstől számított 30 napon belül össze kell hívni.

2./ A Szövetség Elnöksége:


2.1. A Szövetség Elnökségének feladata a Szövetség tevékenységének általános irányítása és ellenőrzése a Közgyűlés ülései között - az 1.4.1., 1.4.2., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7. és 1.4.9. pontokban meghatározott és kizárólagosan a Közgyűlés hatáskörébe utaltak kivételével - a Közgyűlés jogait gyakorolja a Közgyűlés felhatalmazása alapján, a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett.

2.1.1. A Szövetség Elnöksége évente kétszer ülésezik és tagjai közül 7 fős Ügyvezető Elnökséget választ, amely az Elnökségi ülések között a Szövetség operatív irányítási, ellenőrzési feladatait látja el.
2.1.2. A vezető tisztségviselők csak magyar állampolgárok lehetnek és feladatukat - az Ügyvezető Elnök kivételével - társadalmi munkában végzik.
2.1.3 A Szövetség Elnöksége munkáltatói jogokat gyakorol az Ügyvezető Elnök felett.

 

2.2. Az Elnökség 19 tagból áll. A Közgyűlés az Elnökség működésének elősegítése érdekében az Elnökségbe póttagokat delegálhat. Az Elnökség tagjai feladatukat megbízottjuk útján is elláthatják.

2.3. Az Elnökség tagjainak megválasztása 4 évre szól.

2.4. A Szövetség Elnöksége ülései egyes napirendi pontjainak megvitatásához tanácskozási joggal a tagok és az illetékes hatóságok, továbbá más szervezetek képviselőit is meghívhatja.

2.5. Az Elnökség a Szövetség tagjaiból szakterületenként vagy régiónként tagozatokat (bizottságokat) hozhat létre. A tagozatok muködési szabályzatait a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

2.6. Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább 10 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazat-egyenlőség esetén az a Szövetség Elnökének, vagy távolléte esetén a szótöbbséggel megválasztott levezető Elnök szavazata dönt.

2.7. Az Elnökség köteles beszámolni a közgyűlésnek az ülések közötti szövetségi tevékenységről.

3./ Ügyvezető Elnökség


3.1. Az Ügyvezető Elnökség felügyeli a Szövetség tevékenységét és az Elnökség ülései között,  a 2.1 pontban foglaltak kivételével a Közgyűlés jogait gyakorolja az Elnökség felhatalmazása alapján a Elnökség utólagos jóváhagyása mellett.

3.2. Az Ügyvezető Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta egy alkalommal tart ülést.

3.3. Az Ügyvezető Elnökségnek tagja az Elnök, az Ügyvezető Elnök, és az Elnökség által tagjaiból nyílt szavazással választott 5 fő.

3.4. Az Ügyvezető Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazati egyenlőség esetén az a Szövetség Elnökének, vagy távolléte esetén - a szótöbbséggel megválasztott - levezető Elnök szavazata dönt. Az Ügyvezető Elnökség akkor határozatképes, ha tagjaiból legalább 4 fő jelen van.

3.5. Az Ügyvezető Elnökség köteles beszámolni az Elnökségnek az ülések közötti szövetségi tevékenységről.

4./ Elnök

4.1. A Szövetség munkáját az Elnökség és az Ügyvezető Elnökség közreműködésével az Elnök felügyeli.

4.2. Az Elnök, az Ügyvezető Elnök felett a munkáltatói jogokat az Elnökség nevében egy személyben gyakorolja.

4.3. Összehívja és vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit

 5./ Az Ügyvezető Elnök

5.1. Az Ügyvezető Elnök Közgyűlés felhatalmazása alapján ellátja a Szövetség képviseletét.

5.2. Az Ügyvezető Elnök gondoskodik a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról

5.3. Az Ügyvezető Elnöknek rendelkezési joga van az Elnökség ügyrendjében meghatározott mértéket meg nem haladó ügyletek megkötésére (kivéve a tagsági viszony létesítésére).

5.4. Az Ügyvezető Elnök gondoskodik a tagság szakmai, a Szövetség működésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezéséről.

5.5. Az Ügyvezető Elnök gondoskodik a Közgyűlés, az Ügyvezető Elnökségi és az Elnökségi ülések megszervezéséről és az ott született döntések végrehajtásáról.

6./ Az Ellenőrző Bizottság

6.1. A Szövetség a Közgyűlése által megválasztott 3 fős Ellenőrző Bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik.

6.2. Az Ellenőrző Bizottság jogosult a Szövetség nyilvántartásaiba betekinteni, ellenőrzési vizsgálatokat kezdeményezni, és ennek eredményéről az Ügyvezető Elnököt, az Elnökséget és a közgyűlést tájékoztatni.

7./ A Szövetség ügyintézése:

A Szövetség, ügyviteli feladatainak ellátására saját ügyintéző szervezetet hoz létre, amelynek az alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az Ügyvezető Elnök látja el.

8./ A Szövetség képviselete:

A Szövetséget harmadik személyek előtt a Szövetség Elnöke vagy az Ügyvezető Elnök, vagy az általuk együttesen megbízott személy vagy személyek képviselik.

9./ A Szövetség gazdálkodása:

9.1. A Szövetség tagdíjból és egyéb bevételeiből gazdálkodik az Alapszabály és a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerint.

9.2. A Szövetség megszűnését kimondó Közgyűlés határoz a Szövetség vagyonának felosztásáról. Ennek hiányában a vagyont - a feloszlatás időpontjáig - a tagok által befizetett hozzájárulás arányában osztja fel a tagok között.

9.3. Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály, illetőleg a Szervezeti és Működési Szabályzat nem rendelkezik, a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

Ezt az Alapszabályt a Magyar Tartalomipari Szövetség 2007. július 19-i Közgyűlése fogadta el.


Budapest, 2007. július 19.


Dr. Mlinarics József
ügyvezető elnök
Magyar Tartalomipari Szövetség

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA